Kredi Konsumatore

Ofrojmë një zgjidhje të shpejtë dhe të lehtë për nevojat tuaja të ndryshme me Kredinë e marrë pranë Final.

 • Kredi që i ofrohet klientëve që janë me të ardhura nga paga fikse.
 • Përdoret për nevoja të ndryshme (pagesa faturash, riparime, mobilim shtëpie etj).
 • Për të aplikuar për këtë kredi, duhet të kontaktoni specialistin e kredisë në zyrat tona.
 • Disbursimi i kredisë dhe pagesa mund të bëhen në llogaritë e Final në banka të ndryshme ose me çek, gjithnjë në këto banka.
 • Norma e interesit duke filluar nga 30% në vit.
 • Shuma maksimale e kësaj kredie është deri ne 600.000 lekë.
 • Afati maksimal i kësaj kredie është 36 muaj.
 • Komisioni i disbursimit maksimumi 4%.
 • Pa asnjë komision tjetër të fshehur.

KONSUM FIKS -> 10,000 – 50,000 ALL

Kredi konsumatore qe mund te perdoret per nevoja te shpejta, si blerjen e te mirave materiale ose çdo nevoje tjeter financiare te nje individi me burim te ardhurash nga paga.

KONSUM FAST -> 50,000 – 200,000 ALL

Kredi konsumatore qe mund te perdoret per mobilim, blerje pajisjesh, ose çdo nevoje tjeter financiare te nje individi me burim te ardhurash nga paga.

KONSUM MAKS -> 200,000 – 600,000 ALL

Kredi konsumatore qe mund te perdoret per nevoja te konsiderueshme si mobilim, blerje elektroshtepiakesh ose çdo nevoje tjeter te nje indvidi me burim te ardhurash nga paga.

 • Historiku i pagesës së kredive të mëparshme me Final ose cdo bankë apo institucion tjetër financiar është pjesë shumë e rëndësishme e vendimmarrjes për kredinë e re që ju aplikoni. Në shumicën e rasteve, historiku i keq i pagesës, është një arsye për refuzimin e aplikimit tuaj. Megjithatë, nëse ju provoni se ka pasur nje arsye objektive që ju ka cuar në mospagimin e rregullt të këtyre kredive dhe se qëllimi juaj është të përmirësoni historikun e pagesës së kredive, ateherë kredia juaj mund edhe të miratohet.

 • Final për produkte të ndryshme ofron skema financimi dhe kushte të cilat u përshtaten më së miri nevojave tuaja. Pasi të keni bërë aplikimin ju do të kontaktoheni me telefon nga një punonjës i për të marrë përgjigjen nëse aplikimi juaj është miratuar. Pasi të kontaktoheni do të shkoni pranë zyrave të Final ku Specialisti i Kredisë do ju japë kopjen e kontratës dhe planin e shlyerjes ku janë përcaktuar të gjitha këstet që ju do të paguani cdo muaj deri në shlyerjen e kredisë. Me firmosjen dhe dorëzimin në rregull të të gjithë dokumentave të nevojshme Final do t’ju autorizojë të tërhiqni shumën e kredisë pranë bankave ku Final ka llogaritë e saj ose me anë të trasfertës direkt në llogarinë tuaj në një bankë respektive.

 • Në mënyrë që kjo kredi e vogël dhe afatshkurtër tju sjellë përfitimet maksimale, ju duhet ta paguani atë në kohë, duke ruajtur kështu marrëdhënie të mira me Final për cdo nevojë në të ardhmen, por edhe me cdo financues tjetër që ju mund të zgjidhni në të ardhmen.