Kredi Biznesi

 • Kredi e cila përdoret për nevojat e ndryshme financiare të një biznesi.
 • Por kjo kredi mund te perdoret edhe per nevoja konsumatore te individit, personit fizik ose juridik titullar ose pjesëtar I biznesit.
 • Kredia “Final” mund të disbursohet direkt në llogarinë e klientit ose përmes çekut.
 • Pagesa e kredisë bëhet me këste mujore në një degë Banke që e zgjedh klienti.
 • Norma e interesit duke filluar nga 18%.
 • Shuma maksimale e kësaj kredie është e pakufizuar.
 • Afati maksimal i kësaj kredie është 60 muaj.
 • Komisioni i disbursimit duke filluar nga 2%
 • Pa asnjë komision tjetër të fshehur

BIZNES DIREKT -> 10,000 – 200,000 ALL

Kredi biznesi qe mund te perdoret per nevoja te shpejta ne nje biznes si kapital qarkullues ose nevoja personale te nje individi me burim te ardhurash nga biznesi. 

BIZNES EKSPRES -> 200,000 – 600,000 ALL

Kredi biznesi qe mund te perdoret per nevoja te nje biznesi si blerje pajisjesh ose zgjerim aktiviteti per nje person fizik ose juridik me burim te ardhurash nga biznesi. 

BIZNES ULTRA -> 600,000 – 2,000,000 ALL

Kredi biznesi qe mund te perdoret per nevoja me madhore te nje biznesi si blerje pajisjesh apo ambjentesh per nje person fizk ose juridik me burim te ardhurash nga biznesi

 • Historiku i pagesës së kredive të mëparshme me Final ose cdo bankë apo institucion tjetër financiar është pjesë shumë e rëndësishme e vendimmarrjes për kredinë e re që ju aplikoni. Në shumicën e rasteve, historiku i keq i pagesës, është një arsye për refuzimin e aplikimit tuaj. Megjithatë, nëse ju provoni se ka pasur nje arsye objektive që ju ka cuar në mospagimin e rregullt të këtyre kredive dhe se qëllimi juaj është të përmirsoni historikun e pagesës së kredive, ateherë kredia juaj mund të miratohet.

 • Final për produkte të ndryshme ofron skema financimi dhe kushte të cilat u përshtaten më së miri nevojave tuaja. Në shumicën e rasteve ju do të parapaguani një shumë të vogël në formë komisioni të produktit. Pasi të keni bërë aplikimin ju do të kontaktoheni me telefon nga një punonjës i Departamentit te Riskut i cili do ju bëjë disa pyetje lidhur me të dhënat që ju keni deklaruar dhe situatën tuaj financiare. Nëse gjykohet e arsyeshme aplikimi juaj do të miratohet. Pasi të kontaktoheni do të shkoni pranë zyrave të Final ku Specialisti i Kredisë do ju japë kopjen e kontratës dhe planin e shlyerjes ku janë përcaktuar të gjitha këstet që ju do të paguani cdo muaj deri në shlyerjen e kredisë. Me firmosjen dhe dorëzimin në rregull të të gjithë dokumentave të nevojshme Final do t’ju autorizojë të tërhiqni shumën e kredisë pranë bankave ku Final ka llogaritë e saj.

 • Në mënyrë që kjo kredi e vogël dhe afatshkurtër tju sjellë përfitimet maksimale, ju duhet ta paguani atë në kohë, duke ruajtur kështu marrëdhënie të mira me Final për cdo nevojë në të ardhmen, por edhe me cdo financues tjetër që ju mund të zgjidhni në të ardhmen.

Llogarisni Kredinë

Lek 10000 Lek 40000
1 Muaj 36 Muaj

Kësti mujor Lek

Kohëzgjatja Muaj

Pagesa Totale Lek

Apply For Loan

  Aplikoni Për Kredi

  Detaje personale  Detajet e Adresës  Detaje të tjera


  Ngarko Dokumentat

  Bashkëngjitni
  Kredi konsumatore qe mund te perdoret per nevoja te shpejta, si blerjen e te mirave materiale ose çdo nevoje tjeter financiare te nje individi me burim te ardhurash nga paga.